Ikelite – Used Strobes

Find Ikelite used strobes at bargain prices on Ebay.

[phpbay] ikelite strobe, 30 [/phpbay]